در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

فعالیت های جاری اداره محیط زیست:

شرح مختصری از فعالیت های جاری اداره محیط زیست کیش:

 • بازدید از صنایع و شهرک های صنعتی جهت شناسایی منابع آلاینده محیط زیست
 • حفاظت و مونیتورینگ لاک پشت های دریایی
 • ارسال اخطاریه به واحدهای آلاینده
 • ارجاع متخلفین زیست محیطی به مراجع قضایی
 • گشت و کنترل زیست محیطی جزیره به منظور شناسایی موارد مخرب محیط زیست و ارائه گزارش به مافوق
 • بررسی طرح ها و پروژه های پیشنهادی صنعتی و گردشگری از حیث مسائل زیست محیطی
 • انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی
 • برگزارس مراسم مختلف زیست محیطی همچون مراسم روز زمین پاک، مراسم هفته محیط زیست، مراسم روز درختکاری، مراسم روز هوای پاک و ...
 • بررسی گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پروژه های عمرانی، گردشگری و توسعه ای
 • بررسی و اعلام نظر زیست محیطی در خصوص طرح های پیشنهادی
 • اقدامات کنترلی جهت اطمینان از انطباق فعالیتهای جاری با اصول محیط زیست
 • تیمار و درمان حیات وحش بیمار و آسیب دیده
 • حفاظت از گونه های جانوری و زیستگاههای ارزشمند
 • تعریف طرح های مطالعاتی در حوزه محیط زیست و نظارت بر انجام آن
 • انجام پروژه های اجرایی در راستای اهداف محیط زیستی
 • صدور مجوزهای قطع/جابجایی درختان
 • صدور تاییدیه زیست محیطی در فرم های درخواست صدور مجوز ساخت
 • صدور تاییدیه زیست محیطی جهت صدور یا تمدید مجوز فعالیت اقتصادی