در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

معرفی و وظایف واحد محیط بانی

اداره محیط زیست کیش از دو بخش اداری و اجرایی تشکیل شده است. بخش اداری شامل کارشناسان اداره می باشد که وظیفه پیگیری امور محوله خود در حوزه محیط زیست را برعهده دارند و بخش اجرایی محیط زیست که شامل محیط بانان این اداره می باشد که وظیفه سرکشی به عرصه های طبیعی و شهری حوزه استحفاظی خود را بر عهده دارند . از جمله وظایف محوله به این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • جمع آوری اخبار و ارزیابی مستمر اطلاعات در راستای وظایف و پیشگیـری از تخریـب و آلودگـی محیـط زیست و شـکار و صید غیر مجاز.
 • اجرای قانـون و مقـررات در جهت پیشگیـری و جلوگیری از ایجاد هـر گونـه آلودگـی و تخریـب محیـط زیست اعـم از آب، هـوا و خاک و آلودگی صوتی زیست محیطی از طریق انجام گشتهای ویژه.
 • انجام اقدامـات بازدارنـده و مقابلـه با اخلال گـران و مـجرمیـن در زمینه ی شکار، صید، تخریب محیـط زیست، و دستگیری متهمیـن وتشکیل پرونده و معرفـی به مقامات قضایی در حوزه ی استحفـاظی و مأمـوریتـی.
 • انـجام وظـایف قانونـی در مقـام ضـابـط دادگستـری در حوزه ی مسئولیت و حدود وظایف تعیین شده.
 • اطفای حریق و امداد و نجات به هنگام بروز حوادث در «مناطق آزاد زیست محیطی» و «مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمـان حفاظت محیط زیست» و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی مسئول در امور امدادی به هنگام وقوع سوانح و حوادث در حوزه ی استحفاظی.
 • اجرای برنـامـه هـای جاری اداره محیط زیست، نظیـرآماربرداری حیات وحش، نمونه برداری از گونه های گیاهی و جانوری و تعدیل جمعیت جانوران وحشـی آسیب رسان و مشارکت در امـور تحقیقاتی
 • انجام اقدامات لازم برای حفاظت از اموال، امـاکن، مستـحدثات و جلوگیـری از آسیب رسانی به آنهـا توسط عنـاصر مخرب داخلی و یا عوامل خارجی.
 • ممانعت از فعالیت مراکز غیرقانونی کارگاههای تاکسیدرمی و مراکز فروش غیرقانونی حیوانات تاکسیدرمی شده و مراکز غیر مجاز تکثیر و پرورش حیات وحش.
 • نظارت و کنترل بر ورود و خروج اشیاء، افراد، نمونه های گیاهی و جانوری و اموال سازمانی در حوزه ی استحفاظی بر اساس قانون و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ، به منظور حصول اطمینان از برقراری حفاظت.
 • مساعـدت و همـکاری با عوامل انتظـامـی مـحل مـأمـوریت درکشف جرایم (در حوزه ی استحفاظی).
 • اجرای تصمیمات، آرا و احکام مراجع اداری و قضایی صادره در خصوص پرونده های مرتبط با تخلفات و جرائم در مناطق آزاد زیست محیطی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت.
 • برقراری تعامل با مراجع نظـامـی، انتظـامـی، قضـایـی و سایردستگاه ها به منظور اجرای بهینه ی وظایف و مأمـوریتهای یگان با هماهنگی اداره.
 • انجام مأموریت ها و وظایفـی که در شرایـط غیرعـادی در امور امنیـتـی و انتـظـامـی از سـوی نـاجا ابـلاغ مـی شـود (در حوزه ی استحفاظی).