در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

یکی از اقداماتی که در زمینه آموزش و فرهنگ سازی توسط سازمان منطقه آزاد کیش به عمل آمده است،  انجام مطالعات پرنده شناسی توسط محیط بانان و کارشناسان اداره محیط زیست می باشد که نهایتا به چاپ یک جلد کتاب تحت عنوان "پرندگان کیش" منجر گردید. کتاب مذکور شامل معرفی مشخصات ظاهری، رفتارشناسی، تغذیه و تولید مثل و زیستگاه بیش از 170 گونه پرنده به همراه تصاویر پرندگان مذکور می باشد. شایان ذکر است با توجه به تلاش مداوم محیط بانان و کارشناسان اداره محیط زیست در سال های اخیر، کتاب مذکور بازنگری و با توجه به شناسایی گونه های جدید و تهیه تصاویر بسیار باکیفیت ویرایش دوم کتاب آماده چاپ می باشد.