در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

معرفی اداره محیط زیست کیش:

سازمان منطقه آزاد کیش جهت رعایت ملاحظات زیست محیطی در فرآیند توسعه و سرمایه گذاری در جزیره کیش و توجه هرچه بیشتر به مسائل زیست محیطی، در سال 1383 اقدام به جذب یک نفر و در سال 1385 نیز اقدام به جذب دو نفر کارشناس محیط زیست در حوزه معاونت عمرانی و زیربنایی نمود. در سال های بعد همزمان با شکل گیری اداره محیط زیست، واحد محیط بانی اداره محیط زیست تشکیل شد که در حال حاضر با 5 نفر محیط بان در حال فعالیت می باشد. از زمینه های قانونی تشکیل اداره محیط زیست در مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مطابق ماده 15 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، کلیه اختیارات در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشورو قانون اراضی مستحدث و ساحلی و همچنین اختیارات موضوع مواد 11 تا 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در محدوده منطقه آزاد کیش به این سازمان واگذار گردیده است.
  • مطابق با بند ج ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 07/06/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
  • بر اساس بند 23 مصوبه شماره 18808/ت 28574ه، مورخ 10/4/82 هیات وزیران، موضوع راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد ، محدوده آبهای ساحلی تا فاصله 800 متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد ،جزء حریم دریایی آنها محسوب گردیده.
  • مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، مدیر عاملین سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده ایشان است.
  • در طرح جامع کیش به عنوان زیربنای اصلی توسعه گردشگری، تاکید بسیاری بر رعایت اصول توسعه پایدار و توجه به محیط زیست جزیره گردیده به طوری که تشکیل معاونت محیط زیست در سازمان را توصیه نموده است.